Преди да започнем с разясненията относно застраховката живот, ние от Семейни финанси ще ви кажем, че най-важно е всички вие да бъдете отговорни, както за своя живот, така и за този на близките ви.

Тя е вашата отговорност, но в своята същност тя е вид писмен договор между застрахователя и застрахования, с определени задължения и на двете страни. Накратко казано, вие предварително заплащате определена сума, а застрахователя ви изплаща определено обезщетение при възникнало застрахователно събитие.

Към основното покритие можете да прибавите и допълнителни пакети от различни рискове. Такива са временна или трайна нетрудоспособност, разходи за медикаменти и консумативи, хирургическо лечение и редица други.


Какво представлява този тип застраховка

С оглед правилното разбиране на основните рискове по договора, преди сключването му, ние от Semeini finansi считаме, че трябва да сте запознати с някои подробности по него, а именно:
 • Какъв е срокът му;
 • Начинът на плащане;
 • Срокът на плащане;
 • Откупна стойност;
 • Начини на прекратяването му.
Всичко това брокерът е длъжен да ви предостави в официална писмена форма. Застраховката може да е рискова или смесена. При рисковата обезщетението се изплаща при настъпване на определено събитие. Докато смесената комбинира застрахователно покритие при настъпване на събитие и дългосрочно спестяване на суми.

Такова събитие може да бъде при настъпване на определен вид злополука или определен вид заболяване. Злополуката може да е трудова или битова, а заболяването се потвърждава с официален медицински документ.


За какво ни предпазва по-точно

Всеки един от вас е хубаво да има сключена такава застраховка, защото така предпазвате себе си и близките си от евентуални неприятни обстоятелства. Тази защита съвсем не е за подценяване, имайки в предвид в колко динамична среда живеем към днешни дни. Ние от Семейни финанси ще се опитаме да ви запознаем малко по-подробно как точно ни предпазват този вид договори. А ето и някои от видовете:
 • Взаимно застраховане. При този вид може да се застраховате в група от няколко души, свързани помежду си, като всеки застрахова себе си в полза на другия;
 • Групово. Този вид най-често се използва от работодател, който застрахова живота и на своите служители;
 • Върху друго лице. При този тип застраховате ваш близък и при възникнал риск на застрахованото лице и вие получавате обезщетение;
 • Определяне на трето ползващо се лице. Застраховате себе си, а ако ви се случи нещо фатално, то вие предварително сте посочили лицето, на което да се изплати обезщетението. Ако това лице е предизвикало умишлено фаталното събитие, то в този случай не му се изплаща обезщетението.


Как да изчислим вноските

Ние от Семейни финанси ви препоръчваме горещо да използвате някои от онлайн, застраховка живот - калкулаторите в интернет пространството. Така най-бързо и лесно ще можете да пресметнете всичко необходимо.

В днешното забързано ежедневие, няма абсолютно никакъв смисъл да се тормозите със сложни формули и изчисления, когато всичко необходимо е в интернет пространството.


Защо ни е нужна според Semeini Finansi

Вашият живот и този на близките ви хора е безценен. Чрез застраховка живот, според Semeini finansi сами ще осигурите вашето а и тяхното спокойствие.

Ние, от Semeini finansi, ще ви дадем няколко причини, поради които да си направите застраховка живот. А те са:
 • Получавате сигурна защита. Защитавате финансово своите близки при евентуална смърт;
 • Не се притеснявате;
 • Парична стойност. Тя нараства с времето и тези парични средства може да ги използвате за закупуване на жилище или пък да ги вложите в образованието на децата си;
 • Гъвкавост. Вие сами избирате каква да е полицата, каква да е стойността, покритието, застрахователната компания и др.;
 • Достъпност. Може да изберете достъпна цена за вас, може да изберете на вноски или еднократно ще е плащането;
 • Данъчно облекчение. Значителна част от премиите, които внасяте представляват предмет на данъчно облекчение. Без значение дали вие използвате чисто рискова застраховка, за да защитите вашите близките и роднини при непредвидени обстоятелства или такава със спестовен или инвестиционен характер, вие можете да накарате тези пари да ви донесат допълнителни дивиденти. А какво всъщност представлява това облекчение? На практика, тази възможност работи абсолютно аналогично на облекчението, което получавате за пенсионни вноски. Тоест, приспадаме от общата годишна данъчна основа плащанията по Застраховката Живот преди тя да бъде обложена с държавен данък.
Да сме отговорни е безценно качество. А именно със сключването на такъв вид договор за спокоен живот го доказваме на нас и нашите близки. Тя осигурява сигурност и спестяване в дългосрочен план, успешно доказало се в целия свят. То помага на много хора по света да променят своя живот.