Застрахователният кодекс урежда презастраховането и застраховането, посредничествата свързани с тях, условията необходими за започване, прекратяване и като цяло извършване на дейностите по презастраховането и застраховането.

Освен това, определя нормите на застрахователния договор и надзор, както и задължителното застраховане. Целите, заложени в нормативната уредба на Застрахователния кодекс, са:
 • Да осигури протекция на интересите на потребителите на застрахователните услуги;
 • Да създаде условия за цялостното развитие на един стабилен, ефективен и прозрачен пазар на застрахователни услуги.
Самото понятие “застраховане” според нормативната уредба на Застрахователния кодекс се дефинира, като дейност по осигуряване на застрахователното покритие на рискове чрез сключване на договор, изразяващо се със събиране и разходване на определени средства, които са предназначени за изплащането на обезщетения и други парични суми, когато настъпи събитие, предварително предвидено в договор или в закон.

Кой може да ни защити според правилата на кодекса по застраховане

Ние от Semeini finansi смятаме, че е наистина важно да знаете към коя по-точно институция можете да се обърнете, ако възникне някакъв проблем. Според правилата на Кодекса по застраховане можете да се обърнете към Комисията по финансов надзор и разбира се, към съда.

Към Комисията по финансов надзор можете да се обърнете, когато прецените например, че застрахователят не е бил коректен с вас и не е изпълнил ангажиментите си по договор. Можете да подадете жалба до съответния зам.-председател на Комисията по финансов надзор, в която да опишете в свободен текст подробности по вашия казус и да приложите към нея съотносимите документи.

От своя страна, Комисията по финансов надзор би могла да предприеме определени стъпки, изразяващи се в налагането на принудителни административни мерки, ако се налага.

В определени случаи, ако вашият застраховател отказва да ви изплати обезщетение или пък оспорва неговия размер, ние от Semeini finansi съветваме да се обърнете обезателно към съда.

Какво е задължително да знаем

Навярно, за повечето от вас съществуват някои терминологии, които доста често срещате, но ви объркват. Ние от Семейни финанси ще се опитаме да разясним някои от по-популярните термини в областта на застраховането, с които задължително трябва да сте много добре запознати, за да не изпадате в нелепи ситуации. А те са:
 • Премия. Това е сумата на самата застраховка. Тя е еднократна или пък е сбор от вноските, които сте заплатили за определени рискове;
 • Риск. Това понятие описва съществуващата вероятност от настъпването на някакво неблагоприятно събитие. Например, възникване на щети върху вашето имущество;
 • Събитие. Терминът изразява на практика вече осъществения риск, срещу който сте се застраховали в периода на валидност на договора;
 • Обезщетение. Това е сумата, с която ви обещетяват след настъпилото неблагоприятно събитие, което фигурира в договора, който сте подписали;
 • Сума. Тя е стойността, до която застрахователя може да ви обезщети за настъпилия вече риск;   
 • Стойността е самата парична сума, срещу която вместо застрахованото имущество вие бихте могли да закупите друго, от същия вид.

Как да се застраховате

На практика съществуват няколко начина да се застраховате и ние от Семейни финанси ще ви споделим към кого можете да се обърнете, ако искате да го направите. Това може да се случи, чрез:
 • Съответното дружество. Обикновено това са акционерни дружества, клонове или кооперации, които са регистрирани и лицензирани от Комисията по финансов надзор. Ние от Семейни финанси съветваме предварително да проверите компанията, на която сте се спрели, дали разполага със съответните лицензи за желаната от вас дейност;
 • Брокер. Той е търговец в този вид сфера на дейност, който е задължително вписан в официалния регистър към Комисията за финансов надзор. Брокерът осъществява главно посредническа дейност между вас и дружеството и ви помага да изберете най-добрите пакетни предложения съобразно вашите лични потребности. Едни от допълнителните компетентности на брокера са да прави цялостен анализ на рисковете, на предложенията за покритие, да ви консултира, да води преговори от ваше име и не на последно място да следи за сроковете по вноските;
 • Агент. Той е физическо лице или търговец, който трябва задължително да бъде вписан в регистъра на застрахователните агенти. В регистъра на застрахователни агенти задължително трябва да фигурират всички лица, извършващи подобен род дейност. Агентът трябва да е изрично документално упълномощен от застрахователя да процедира от негово име. Той получава своето възнаграждение от него, но въпреки това не е лично негов служител. За разлика от брокера, агентът може да предлага продуктите само на една компания.

Къде може да се информираме за промени

В България са въведени голям брой публични регистри, чиято главна цел е информацията, съхранявана в тях, да бъде публична и достъпна за всяко едно заинтересовано лице.

Ние от Semeini finansi ви съветваме да се осведомявате за всяка една касаеща ви промяна, именно от публичните регистри, тъй като те съдържат пълната, точна и коректна информация, която да използвате. Например, публичният регистър на Комисията по финансов надзор ще ви даде подробна информация за застрахователите, брокерите, агентите и др.