Месец април е разгарът на данъчната кампания – тогава се подават най-много данъчни декларации, макар всяка година да си напомняме, че не бива да чакаме последния момент. Никой не обича да му вземат част от дохода, затова нека видим от какви облекчения можем да се възползваме. Срокът за подаване на декларации и плащане на данък е краят на м. април

, следващ годината, за която ще декларирате доход. Поради празници и неработни дни понякога крайната дата се изтегля в началото на м. Май. За 2017 г. крайната дата за подаване на данъчните декларации е 2 май.

Декларации се подават за доходи, получени извън трудов договор – хонорари, наеми, акции и дялови участия, еднолични търговци. Декларация  се подава и ако имате право на облекчение за млади семейства, плащате патентен данък или сте дали/получили заеми над 10 хил. лв. Сборът от доходите дава годишната данъчна основа, върху която се начисляват 10% данък. В някои случаи е по-малко, ако има нормативно признати разходи.

Данъчните облекчения:

  • До 5% намаление на данъчната основа за електронно подадена декларация до 31 март. Подаването става с електронен подпис или с ПИК (персонален идентификационен код), издаван от дирекциите на НАП.
  • Доброволно пенсионно осигуряване и животозастраховки спестяват до 10% от годишната данъчна основа.  Ако имате пенсионни вноски на стойност Х лв. през годината и У лв., дадени за животозастраховки или здравни застраховки, намаляването е Х+У. Например – доходите ви за облагане през 2016 г. са 10 000 лв., за цялата година сте внесли 400 лв. за доброволен пенсионен фонд. Данък ще ви се начисли върху 9600 лв. Но ако имат още 500 лв. за здравна полица и още 700 лв. за „Живот“, се получават 1200 лв., което е над 10% от общия доход. В този случай ще трябва да извадите само 1000 лв. и така крайната сума за облагане ще падне на 8600 лв.
  • Вноски за покупка на осигурителен стаж  – общо внесената сума се изважда от данъчната основа, без ограничение.
  • Даренията са друг начин за намаление на данъка. За да се възползвате, парите трябва да са преведени по списък от определени институции и организации (пълен списък на http://www.nap.bg/page?id=336). Най-голямо облекчение може да се ползва при даряване на Център за асистирана репродукция и Фонд за лечение на деца – до 50% от данъчната основа. С дарения можете да спестите до 65% от основата за начисляване на налог.
  • Младите семейства могат да си намалят годишните данъчни основи с направените вноски за лихви по ипотечни кредити. Облекчението може да ползва един от съпрузите. Лимитът е за лихви по главница до 100 000 лв., използвани за покупка на жилище. Така при кредит от 150 000 лв., облекчението няма да важи за лихви върху горницата от 50 000 лв. Условието е сключен граждански брак, поне единият от двамата да е теглил кредита преди 35-годишна възраст и семейството да няма друго жилище, освен ипотекираното.
  • Родителите ползват облекчение за децата си – намаление на данъчната основа с 200 лв. за всяко дете, което няма 18 години. За три и повече деца се смятат 600 лв. По-големи са облекченията, ако отглеждате дете с увреждане – с 2000 лв. намаление на основата, стига увреждането да е поне 50 на сто, доказано от експертиза.
  • Хората с увреждане от 50 на сто и повече намаляват данъчната си основа със 7920 лв., като представят копие от решение на лекарска комисия.

Важно е да запомните, че всички облекчения се ползват, ако към датата на подаване на декларацията нямате просрочени дългове към държавата, които са дадени за принудително събиране.

Декларации за попълване може да вземете от НАП или да изтеглите директно от сайта на агенцията – nap.bg. При въпроси експертите са готови да съдействат на тел. 0700 18 700.

Местните данъци пристигат при вас, изчислени от съответните общини. Плащането им – цялата сума или съответните вноски - може да стане на място в общината, по банкови път и по интернет.  Добра идея е да проверите дали има предвидени отстъпки и в какви случаи.

И накрая един съвет – оптимизирайте данъците си, но не се опитвайте да не плащате! Нали знаете известната фраза на Бенджамин Фраклин: „ В този живот неизбежни са само две неща – данъците и смъртта!“.