Случвало ли ти се е да се чудиш защо вноската по кредита ти се е променила, особено когато поеме в посока „нагоре“ ? Често „виновникът“ е промененият лихвен процент. Затова е важно да си наясно с начина, по който се формира лихвеният процент по кредита ти, защо и кога може да се променя и как трябва да бъдеш информиран за това.

Какъв може да е лихвеният процент?

  • Фиксиран - тоест. без да се променя за срока на кредита или за определен период от срока на кредита;
  • Променлив (плаващ) – тоест променящ се в зависимост от определени условия.

В един кредит могат да се комбинират двата вида лихвени проценти – например фиксирана лихва за определен период от срока на кредита и променлива лихва за остатъка от срока.

Как се формира променливият лихвен процент?

Съгласно влезлите в сила през юли 2014 г. промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК) променливият лихвен процент се формира от следните две компоненти :

  • Референтен лихвен процент : той е променлива компонента и може да варира през периода на договора за кредит.
  • Фиксирана надбавка: тя не може да бъде променяна едностранно от банката (кредитора) за  срока на договора за кредит

Какво трябва да знаеш за референтния лихвен процент?

Основата за изчисляване на променливия лихвен процент по кредита е именно референтният лихвен процент. А той представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.

Методиката за изчисляване на референтния лихвен процент се определя от кредитора и трябва да съдържа  ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори).

Методиката трябва да е описана в договора за кредит, а също и публикувана на интернет страницата на кредитора. Тя не може да бъде променяна едностранно от кредитора след сключване на договора за потребителски кредит.

Кога се променя лихвеният процент по кредита? 

Най-общо това може да стане при промяна на референтния лихвен процент или при промяна на пазарния индекс (и) и/или индикатори. Трябва да знаеш, че към момента нивата на индексите са сравнително ниски и в бъдеще може да се очаква промяна в посока „нагоре“. 
В договора за кредит трябва да са описани периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент. Много е важно  предварително да се запознаеш с тази информация.

Трябва да си информиран за промяната 

Кредиторът има задължение да те уведомiа на хартиен или на друг траен носител за всяка промяна на лихвения процент преди влизането й в сила, за бъдещия размер на вноските, за броя или периодичността им, ако има разлика с предишното положение. 

Не забравяй : за да получаваш тази информация, трябва  да си предоставил на кредитора актуален адрес за кореспондеция.

Информация за промяната на лихвения процент може да получаваш периодично, ако така е  уговорено в договора и ако тя произтича от промяна в определен референтен лихвен процент. При това положение информацията за промяната трябва да е публично оповестена и да е налична в офисите на кредитора. 

Нашият съвет

Към използването на кредит трябва да подхождаш разумно, информирано и винаги си оставяй в собствения бюджет „финансов буфер“, с който да посрещнеш евентуалните промени в размера на вноските!

За повече информация  и пълните текстове на законите, кликнете тук.