В съвременния  свят малцина могат да си позволят да живеят без никакви дългове. Ипотека, спешни нужди, лизинг на автомобил, стока на изплащане… Каквито и задължения да имаме, важното е те да не заемат голяма част от доходите ни и да плащаме в срок всички вноски. В противен случай заемът може да поскъпне значително, а това да ви докара сериозни проблеми.

За потребителските и ипотечните кредити условията между кредитор и получател на заема са уредени в специални закони. Законът за потребителски кредит не се прилага за заеми до 400 лв. Същият закон обаче важи при договори за лизинг, при които след известен период продуктът се придобива или това са стоките на изплащане. Нормативните разпоредби обхващат заемите до 147 000 лв., каквито са почти всички потребителски кредити.

„Само 2-3 вноски“

И за тях, и за ипотечните заеми се начисляват лихви за забавяне на плащания и кредиторът има право веднага да предприеме мерки за събиране на забавените вноски. Начинът на събиране може да е доброволно или принудително. Често се сблъскваме с хора, които се оплакват как са забавили „само 2-3 вноски“, а отсрещната страна е прехвърлила дълга им на колекторска компания или се е обърнала към съдебен изпълнител. Всяко забавяне дори на една вноска поставя нащрек кредитора и той ще побърза да направи всичко възможно, за да не изгуби дадените в заем пари.

В договора за кредит или в общите условия, които ви се предоставят, трябва да има клауза с обяснение след колко забавяне заемът става „лош“ и какви са наказателните лихви за това. Лихви се плащат върху неплатената в срок сума, но прехвърлянето на колектор или съдебно дело може да увеличи общия ви дълг. Често се чуват оплаквания как кредиторът е прехвърлил дълга на колектори „без да знам“. Възможността един дълг да се продава трябва да е описана още в договора за кредит и с подписването му вие сте дали съгласие. След продажбата новият ви кредитор е колекторската компания и първоначалният (банка, компания за бързи кредити и др.) вече няма отношение с вас. Другият вариант е колекторът да се занимава само с изпращането на писма и телефонни разговори за напомняне. Тогава плащанията си остават към първоначалния кредитор.

Важно! Право да изкупуват дългове имат само колекторски компании, регистрирани от БНБ с минимални изисквания за капитал и дейност. Останалите могат единствено да звънят по телефона и да изпращат писма. Независимо каква е колекторската компания, нейните служители нямат право да ви обиждат, заплашват, заблуждават и в никакъв случай не могат да ви искат пари на ръка!

Когато се намеси съда ...

Забавено плащане на вноски може да доведе и до снабдяване с изпълнителен лист. Банките имат право да извадят лист по бърза процедура (чл. 417 от Гражданско-процедуален кодекс) и веднага след това се завежда дело при съдебен изпълнител. Това ще оскъпи дълга със съдебни такси и разноски, които трябва да плати длъжникът. Ако става въпрос за бърза процедура по чл. 417, разноските са по-малко. Съдебният изпълнител запорира банкови сметки, част от заплата, пенсия, има право да описва и продава движимо и недвижимо имущество. Колекторските компании, които изкупуват дългове, също могат да си вадят изпълнителен лист и да работят със съдебни изпълнители.

По Закона за ипотечния кредит ако бавите вноска, кредиторът трябва да ви уведоми за броя просрочени плащания, общо просрочената сума, какви са последиците от забавянето и с колко ще се оскъпи дългът.  Цялата кореспонденция, включително договаряне на отсрочки, трябва да е писмена. Уведомявайте кредитора за адреса, на който да ви праща известия, и проверете какъв е постоянният ви адрес. Ако е стар и не следите за писма на него, сменете го. Много хора разбират за заведени изпълнителни дела и натрупани лихви едва след като им запорират банковите сметки, защото писмата са пристигали до стар адрес.

Когато започне действие по събиране на дълга чрез съд, до длъжника се праща уведомление. Имате две седмици да оспорите дълга. Не го правете, ако наистина дължите и давността не е изтекла. В противен случай може да увеличите излишно разходите си по съдебни дела, без изгледи за успех.

Ако се наложи да забавите плащане, веднага се обърнете към кредитора си, помолете за отсрочка, рефинансиране или друг начин да отложите. Имайте обаче предвид, че всичко това увеличава общия дълг, а всяка договорка трябва да е писмена. В съда не се признават устни разговори. Най-разумно е изобщо да не се стига до просрочване, затова  ползвайте кредити с мярка и трезва преценка.