Ако смятате, че единствено държавата е задължена да се грижи за доходите ви, след като се пенсионирате, вероятно сте от мнозинството българи, които има какво да научат за пенсионната система в страната към момента. Дали и как ще се промени тя  – предстои да видим.

Неминуемо всеки от нас все някога ще се срещне с нея – независимо дали е с непостоянни доходи

като Щурчо или с редовни и стабилни като Мравката. И в двата случая всеки работещ  е задължен да внася осигуровки – сам или чрез работодателя си. Ако не сте самонает или със свободна професия, по-голяма част от вноските се поемат от работодателя и служителя се натоварва с по-малката част. За хората със свободна професия вноските се поемат само лично. И в двата случая има минимални осигурителни прагове – това означава, че за определени професии се плаща минимум заложената за тях сума.

В България продължава да е масова практика осигуряването върху минимална работна заплата, но поне за някои професии се изисква то да е върху по-висок от минималния доход. Общо вноските за фондовете за заболяване, майчинство, безработица и пенсия са 22.3% от осигурителния доход. Всичко, внесено от родените преди 1960 г., отива в НОИ. По-младите от тях имат и вноска в универсален пенсионен фонд – за нея отиват 5% от осигурителния доход, а останалите 17.3.% се внасят в НОИ. След години те ще имат право на две пенсии – една от НОИ и една от универсалния си пенсионен фонд. Това не означава, че задължително ще  вземате много по-висока пенсия – ако сте се осигурявали през повечето време на минимална заплата, пенсията ще е ниска.

Всички работещи при тежки условия на труд имат осигуровка в професионален фонд, която се поема изцяло от работодателя им. След време от натрупаните по личната им сметка пари ще се изплаща изцяло ранната пенсия. Нерешен е проблемът с вноските на тези хора преди 2000 г., които са били в държавната система, а там лични партиди няма.

Двата задължителни стълба

І стълб: Държавно обществено осигуряване

Държавният модел на НОИ е солидарна система, в която осигурените имат права, а не сметки. Този модел се нарича разходо-покривен, т.е. с получените пари се плащат веднага текущите разходи. Така от днешните ви осигуровки се плащат веднага пенсиите на родителите ви, помощи за безработица, майчински, социални и инвалидни пенсии. Пенсията от държавната система се изчислява по средномесечен осигурителен доход , умножен по годините стаж, с индивидуален коефициент за всеки – той се определя от доходите за три поредни години от последните 15, в които човек е работил. В държавната система няма значение дали работодателят е правил наистина вноските или само е декларирал, че има да внася.

ІІ стълб: Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Това е осигуряването в универсални пенсионни фондове. То е базирано  на т.нар.  капиталов принцип.  Така работят и професионалните пенсионни фондове, и доброволните – последните са достъпни за всички, с тях се пестят данъци и може да внасяте когато и колкото искате. Доброволните пенсионни фондове са т.нар. ІІІ стълб на пенсионноосигурителната ни система.

Най-общо, парите, които плащате за осигуровки в тази фондове, се събират в индивидуална партида, инвестират се, за да ви носят доходност. Събраните от всички осигуряващи се лица средства се инвестират при ограничения, описани в Кодекса за социално осигуряване. Най-голям дял – около една трета от всички активи, са в държавни ценни книжа – български и чужди. По-малко са облигациите, депозитите, акциите и дялове на колективни инвестиционни схеми. От всяка вноска пенсионното дружество събира до 5% от нея като такса, както и до 1% върху управляваните активи. Парите по личната ви сметка се намаляват с таксите и обикновено нарастват от инвестиции. Накрая от цялата натрупана сума ще се плаща пенсията.

Ако в партидата ви не постъпват пари, то няма как да очаквате и висока пенсия.  Ако имате съмненения, е добре да проверите дали вашият работодател е превеждал осигуровките ви в НАП, откъдето те се превеждат в съответните пенсионни фондове.

Възможно е да не знаете къде сте осигурен – в такъв случай най-вероятно сте били  служебно разпределен. Това означава, че не сте си избрали пенсионна компания до три месеца след като сте започнали първа работа на трудов договор и НОИ или НАП в последните години, ви е разпределил служебно в някое от дружествата. Кое е то може да разберете по писмата с извлечения от партидата, които праща всяка година. В случай, че не знаят верния ви адрес, писма няма, но проверка се прави и през сайта на НАП. За целта трябва само да си извадите персонален код (ПИК) от териториалната дирекция на НАП.  

Какъв ще бъде резултатът от дебата за промяна на пенсионноосигурителния модел в България предстои да видим. Още по-важното е да разберем, че нашата „сребърна есен“ зависи от нас самите, от финансовите решения, които вземаме сега.