Преди над 20 години милиони българи станаха акционери като участваха в двете вълни на масовата приватизация. Повечето забравиха за боновите си книжки, разочаровани от развитието на процеса. Но дали чрез отказа от грижа за нашата собственост – нашите акции – не сме пропуснали възможни доходи и може ли нещо да се направи с „днешна“ дата. С такъв въпрос се обърна  Славея* към експертите  на „Семейни финанси“.

Историята на Славея*

 „Със съпруга ми заминахме от България още средата на 90-те години. Отгледахме в чужбина децата си, вече големи и самостоятелни хора. Не съжаляваме за решението си, въпреки че ни е било много трудно. Връщаме се винаги, когато можем за няколко седмици. Тази година, по време на лятната отпуска, прочетох някъде за боновете  от масовата приватизация. Спомних си, че навремето с мъжа ми си взехме бонови книжки и участвахме в приватизацията. И толкова. Повече не съм се интересувала. Причини много – преместване в нова страна, а и недоверие, че нещо може да се получи. Все пак, съм решила да направя нещо по въпроса. Проблемът е, че покрай местенията съм загубила боновите книжки, а и не си спомням в кой фонд ги вложихме.“

Въпросът към „Семейни финанси“:

„Има ли някаква възможност да проверя какви акции от масовата приватизация имам, въпреки че съм загубила боновите книжки – моята и на съпруга ми?“

Съветът на „Семейни финанси“:

Добрата новина е, че можете да  направите справка какво притежавате от масовата приватизация без да е необходимо да представяте бонова книжка или депозитарна разписка. Нужна ви е лична карта. За целта трябва да се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник, който от ваше име ще провери в Централен депозитар. Списък на посредниците, които могат да извършат тази услуга,  може да намерите на сайта на депозитаря. Тази услуга се заплаща, като таксата е около 20 – 25 лв.

След като разберете къде сте акционери  е добре да проучите какво е станало с дружеството или приватизационния фонд.  Мнозинството от хората вложиха боновете си в приватизационни фондове, които по късно се преобразуваха в холдинги, но за съжаление  част от тях вече не съществуват. Ако фондът/холдингът не е ликвидиран, то вие сте пълноправен акционер с право на участие в общото събрание и на дивиденти. Холдингът може да е публичен, т.е. акциите му да се търгуват на Българската фондова борса (БФБ). Това е най-добрият вариант, защото ви показва текущата цена на акциите, имате лесен достъп до информация за контакти, дивиденти и увеличения на капитала.  Можете сами да направите справка на сайта на фондовата борса дали дружеството, в което сте акционер, се търгува там.

Най-актуална, макар и не изчерпателна информация за преобразуваните в холдинги приватизационни фондове, може да намерите на сайта на „Моите пари“.

В случай, че имате късмет да сте акционери в публичен холдинг, направо може да се обърнете към директора му за връзки с инвеститорите. Всяко публично дружество има такъв, контактите му можете да намерите на сайта на холдинга или в регистрите на Комисията за финансов надзор. Той ще ви информира имате  ли дивиденти, в какъв размер са  и как да ги получите. Давностният срок е пет години, а има холдинги, които в последните години са разпределяли немалки суми. Проверката си заслужава, защото може да се окажете с натрупани доста дивиденти за получаване. В течение на годините някои холдинги – и публични, и непублични, са правили увеличения на капитала. Когато е със собствени средства, вие получавате безплатно акции и те ще си остават ваши, с право на дивидент, докато не ги продадете. Когато увеличението е с набиране на пари вън от холдинга, първоначалният брой на акциите ви се запазва, но делът ви в капитала намалява. Това също може да проверите с помощта на директора за връзки с инвеститорите.

Като притежатели на акции, решението какво да правите с тях – да ги продадете или ги задържите -  зависи от самите вас. 

Ако сте акционер в публично дружество можете сравнително лесно да продадете акциите си на фондовата борса. Разбира се, за целта трябва да използвате услугите на инвестиционен посредник.  Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. След като изберете инвестиционен посредник, трябва да сключите с него договор за услугата. Обикновено инвестиционните посредници предлагат на клиентите стандартен договор. В него е направена препратка към тарифата за таксите и комисионите на ИП или е уточнен размерът на комисионите, които удържа инвестиционният посредник за услугата по продажба на вашите акции.

При непубличните холдинги продажбата е малко по-сложна, защото няма обща система за търсене и предлагане. Вие сами трябва да разпитате за купувач. Разбира се, ако става въпрос за работещо голямо дружество, кандидати не липсват и цената ще е добра.

Накратко – заслужава си да проверите какво притежавате, най-малкото защото това е ваша собственост и е разумно да сте информирани какво става с нея.