Щурчо често прибягваше до различни заеми и всеки път се интересуваше каква ще е лихвата по тях. Това беше основният му критерий за избор и смяташе, че ако някъде му предложат 6%, а другаде 5% лихва

, втората прави кредита му по-евтин. Обаче... Един ден г-жа Мравка чу разсъжденията му и обясни, че са малко погрешни. Е, не беше грешил много, но ако гледа само лихвата, сметките му определено нямаше да са точни.

Защо се получава така? Защото  лихвата  е елемент, наистина основен, от разходите по  един кредит. Но  има и други разходи, които трябва да се отчитат – комисиони, такси, премии по застраховки, ако има такива.  Показателят, който ще ви даде най-ясна представа за общите разходи по кредита е Годишният процент на разходите (ГПР).   Ето какво, обичайно, се включва в изчислението му :

ГПР = лихва + такси по кредита + комисиони + застраховки

Затова, когато разглеждате различни кредитни оферти е добре да използвате показателя ГПР като база за сравнение.

Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общия разход по кредита под формата на годишен процент, като в изчислението се включват  всички лихви, такси и комисиони, задължителни застраховки, които се плащат по кредита, в процент.

 

Да сравним две кредитни оферти

Според Вас  кой кредит ще ви излезе „по-скъп“ : този с лихва от 8.99% или този с лихва от 9.99%? Отговорът изглежда очевиден – нашият Щурчо също без колебание би посочил втория вариант! В действителност, на така зададения въпрос няма как да се отговори коректно, защото липсва съществена част от информацията за кредита и неговата „цена“ – а именно Годишният процент на разходите.

Ето какви са цифрите за две реални, действащи към момента, кредитни оферти:

  • Кредитна оферта 1: лихва - 8.99%; ГПР - 10.90 %
  • Кредитна оферта 2: лихва - 9.99%; ГПР - 10.76 %

И да - колкото и да ви се струва странно, кредитът с по-висока лихва ще ви излезе „по-евтин“, защото е с по-ниско ГПР.

Сами виждате колко  е важно внимателно да проверявате всички условия на офертата!

Сравнявайте ябълки с ябълки :) Срокът на кредита има значение!

Възможно ли е по кредит с по-ниска стойност на ГПР в крайна сметка да трябва да върнете повече пари в сравнение с кредит с по-високо ГПР?  Да, ако  офертите са за кредити с различен срок. 

Най-видима е тази разлика при промяната на ГПР при необезпечени краткосрочни кредити (т.нар. бързи кредити) на по-ниска стойност.

Например, ако вземете заем за 2000 лв. със срок на изплащане 6 месеца и с ГПР 36%, ще трябва да изплатите общо 2177 лв. Кредит на същата стойност, отпуснат за една година със 25.40 % ГПР би ви струвал общо 2244 лв., а за две години и ГПР 19.80% - 2382 лв. Тъй като ГПР е мярка, създадена предимно за дългосрочни кредитни продукти като ипотеките, тя не винаги е лесно приложима към по-краткосрочните кредити.

Какво не се включва в ГПР?

ГПР е добър показател за  оценка на разходите по един кредит, но трябва да знаете, че той не отразява всички възможни разходи. В изчислението му не влизат такси за предсрочно погасяване на заема, нотариални такси за прехвърляне, ако със заема се купуват имоти, такси при просрочие и други. 

„Таван“ на ГПР

 В последните месеци много се обсъждаше слагането на таван върху лихвите – изразът не е коректен, защото границата е за ГПР. Ако не беше така, ограничението щеше да е безсмислено, защото кредиторите биха могли да предлагат ниска лихва и високи такси. Според Закона за потребителския кредит таванът е ограничен до законовата лихва по просрочени задължения, умножена пет пъти и  към момента  е 50.1% .

Избирайте информирано!

Демонстрирахме ви колко е важно при сравняване на различни кредитни оферти да отчитате показателя ГПР. Информация за лихвата и за ГПР е налична в  информационните и рекламни материали за конкретната кредитна оферта – използвайте я!