Както обсъдихме в първата статия по темата, взаимните фондове са стойностна алтернатива на банковите депозити, що се отнася до спестяване. Няколко банки в България вече предлагат инвестирането във взаимни фондове като услуга

и съответно всеки спестител взима своето решение дали да вложи парите си в депозит, в спестовна сметка или взаимен фонд.

Но как точно функционира един взаимен фонд?

Да обясниш възвращаемостта на такъв инструмент е малко по-сложно от това да обясниш възвращаемостта на директна инвестиция в акция на някоя компания или пък държавна облигация. Да започнем със закупуването на дял от взаимния фонд АБВ* на цена от 16 лева. Тази цена отразява нетната стойност на активите на фонда, която се получава, когато разделим стойността не неговото портфолио (активи) минус натрупаните такси и разходи (пасиви) на броя на броя акции в обращение.

            Пример за нашия фонд АБВ:

            Пари в брой на фонда: 200 000 лева

            АБВ има инвестиции в следните фирми:

            10 000 акции на компания Г при 50 лева на акция = 500 000

            20 000 акции на компания Д при 30 лева на акция = 600 000

            50 000 акции на компания Е при 8 лева на акция = 400 000

            Обща пазарна стойност на инвестициите на фонда = 1.5 млн.

            Общо активи на фонда АБВ = 1.7 млн. лева

            Пасиви на фонда = 100 000 лева (примерно)

            Нетни активи на фонда = 1.6 млн. лева

            Общ брой акции в обращение: 100 000

            Нетна цена на активите на фонда =  16 лева (1 600 000 / 100 000)

В края на съответната година взаимният фонд разпределя два вида „печалби“ – капиталови печалби и дивиденти. Фондът държи акции на компании и тези акции изплащат дивиденти, които самият фонд е задължен по закон да разпредели на инвеститорите (в този случай на нас). Но тъй като професионалистите във фонда през годините са търгували акции (т.е. продавали и купували), има и капиталови печалби от тази дейност. Да речем, че от дивиденти за годината получаваме по 0,5 лева на дял от фонда АБВ, а от капиталови печалби – 1 лев на дял. Тоест, за всеки закупен дял от фонда, ние получаваме общо 1.5 лева или 9.375% доходност на база на нетната цена на активите на фонда.

Тук специфичното е, че тъй като фондът изплаща всичките капиталови печалби, нетната му цена е много възможно да остане около 16 лева. Всъщност, напълно възможно е и нетната цена да падне, но въпреки това фондът да е изплатил значителна доходност за годината. Разбира се, в зависимост от решенията на управлението и инвеститорите, фондът  може да реинвестира всички дивиденти и капиталови печалби в закупуването на още акции. Въпрос на професионална преценка на мениджърите на различните видове портфейли от които е съставен всеки конкретен взаимен фонд.