Повечето от нас имат застраховки, най-малкото задължителната Гражданска отговорност, ако притежаваме автомобил.  Застраховката ни дава спокойствието, че в случай на събитие, покрито от нея

, ще получим обезщетение за претърпените щети.Но понякога се случва да възникне проблем и да считаме, че правата ни са нарушени. 

Кои са основните  потребителски проблеми по повод застраховките?

По данни на КФН сред най-честите потребителските проблеми са несъгласие с размера на определеното от застрахователя обезщетение, отказ  за изплащане на обезщетение по Каско и Гражданска отговорност, неспазване на сроковете за произнасяне по заведена претенция.

Какво можете да направите?

  • Можете да подадете писмена жалба до Вашето застрахователно дружество, в която да изложите проблема и да потърсите справедливото му решение.
  • В случай, че не сте постигнали удовлетворяващо Ви решение, можете да подадете жалба до Комисията за финансов надзор.
  • Потърсете правата си по съдебен ред.

Как да подадете жалба до Комисията за финансов надзор?

  • Подгответе писмена жалба,  в която подробно изложете проблема. Приложете  копие от застрахователната полица, копие от кореспонденцията със застрахователя, други свързани със случая документи.
  • Писмената жалба трябва да съдържа информация за вашето име, адрес за кореспонденция, електронна поща, ако имате такава и искате да получите отговора в електронен вид.
  • Жалбата можете да подадете чрез пощенски оператор, по куриер или на ръка  на адрес:

 Комисия за финансов надзор

Ул. „Будапеща” №16

1000 София

 

Честите частни случаи : обезщетение, срокове

  • Ако сте сред хората, които не се удовлетворени от размера на определеното от застрахователя обезщетение, е добре да знаете, че начинът да решите спора е по съдебен път. Комисията за финансов надзор няма правомощия да изиска от застрахователя да промени размера на определеното обезщетение.
  • Ако вашият застраховател не е отговорил в срок по заведена от Вас щета, Комисията за финансов надзор може да го задължи да отговори и има право да наложи административни наказания.

- За Ваша информация, застрахователят е длъжен  в срок от 15 дни от представянето на всички доказателства, поискани за установяване на вредите, да определи и изплати обезщетението или мотивирано да откаже плащането.

- Ако за установяване на основанието и размера на претенцията Ви, са необходими допълнителни доказателства, то застрахователят е длъжен да ви уведоми за това. А те могат да се изискват най-късно в срок 45 дни от датата на представяне на първоначално поисканите доказателствата.

И не не последно място –  за да защитите потребителските си права, трябва да ги познавате. Информираността е Вашата „първа защитна линия“.