Дали защото сте получили голям бонус, спечелили от лотарията или сте реализирали добри печалби в бизнеса – в момента разполагате със немалка сума и решавате да изплатите предсрочно кредита си.

Преди да пристъпите към това действие е добре да се информирате за условията за предсрочно погасяване на кредити, описани в Закона за потребителския кредит.

На първо място трябва да знаете, че имате право :

 • по всяко време да погасите изцяло или частично задълженията си по договора за кредит
 • общите разходи по кредита да бъдат намалени, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

Правото е ваше, но преди да го упражните, си отговорете на  един важен въпрос – дали ще платите неустойки за предрочното погасяване или не! Видът на лихвата (плаваща или фиксирана) и периодът, през който сте ползвали кредита, имат значение!

Кога НЕ дължите неустойки/обезщетение за предсрочното погасяване?

 • Погасявате кредит, уговорен с плаваща лихва или погасяването се извършва в в период на ползване на кредита, през който лихвеният процент не е фиксиран.
 • Кредитът ви е под формата на овърдрафт.
 • Погасяването се извършва въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита.
 • Кредитът ви е ипотечен  и вече сте платили 12 месечни вноски.

Кога ДЪЛЖИТЕ неустойки/обезщетение за предсрочното погасяване и в какъв размер?

 • Кредитът ви е с с фиксиран лихвен процент.  В този случай неустойката е до 1% от предсрочно погасената сума, ако до края на договора остава повече от 1 година, и не повече от 0.5%, ако  оставащият период е по-малък от 1 година.
 • Имате ипотечен кредит, но го погасявате преди  да сте платили 12 месечни вноски, т.е. ползвали сте го по-малко от 1 година. Размерът на неустойката в този случай е до 1% от предсрочно погасената сума по кредита.

Важно е да знаете...

 • Кредиторът има възможност да претендира и по-високи неустойки, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща  размера на сумата, която би получил по описаните по-горе неустойки. 
 • Вие също имате право да претендирате за намаляване на по-високата неустойка, ако търсеното обезщетение от кредитора надвишава действително претърпяната загуба. В този случай загубата се определя като разлика между първоначално договорената лихва и лихвения процент, при който кредиторът може да предложи на пазара отново като кредит предсрочно погасената сума, като се отчита въздействието на предсрочното погасяване върху административните разходи по кредита.
 • Размерът на неустойката - било то в случайте на кредит с фиксирана лихва, при погасяване на ипотечен кредит преди изтичане на първата година или при търсене от страна на кредитора по-високо обезщетение -  не може да надвишава размера на лихвата, която потребителят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на кредита и договорената дата за прекратяване на договора за кредит.