Потребителският кредит ви дава възможност да финансирате вашите планове, каквито и да са те - ремонт, голяма покупка, обучение - когато не разполагате с нужната сума.

На пазара се предлагат многобройни кредитни оферти, но за да намерите най-подходящата за вас,  е важно  „да напишете домашното си“! Внимателно проучете и сравнете условията по различните предложения, преди да направите своя избор и да пристъпите към подписване на договор за кредит. С други думи – първо се информирайте, после действайте!

Като потребители вие имате право да получите, а кредиторът има задължение да ви предостави детайлна информация за кредита,  преди да сте обвързани от предложение или от договор за предоставяне на кредит.  Изискванията по отношение на  преддоговорната информация са уредени  в Закона за потребителския кредит (ЗПК).  Ето какви са те:

 • Преддоговорната  информация за кредита  трябва да бъде предоставена във форма на  Стандартен европейски формуляр (СЕФ) 

Стандартизираната форма улеснява сравнението между различните кредитни оферти. Стандартният европейски формуляр, най-общо, съдържа следната информация:

 • максимален размер на кредита или искана сума;
 • информация кога и как ще се получат парите;
 • срок на договора;
 • размер и брой на погасителните вноски;
 • обща сума за връщане;
 • обезпечение;
 • лихвен процент и правила за формирането му;
 • годишен процент на разходите (ГПР)

Формулярът, съдържащ преддоговорната информация, трябва да бъде попълнен изцяло от кредитора.  Всяка допълнителна информация, която кредиторът желае да ви  предостави, се представя в отделен документ, приложен към стандартния европейски формуляр. 

 • Трябва да ви бъде предоставена информация за общите условия, тарифите и реда, при които кредиторът отпуска потребителски кредити

Тези условия са индивидуални за всяка кредитна институция. Най-общо, те съдържат условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на  кредитите, както и условията, при които се сключват и действат договорите за кредит. Те трябва да са налични в писмена форма в офисите за обслужване на клиенти на кредитора.

Описаната по-горе преддоговорна информация се предоставя безвъзмездно,  на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, с еднакъв по вид, формат и размер шрифт.

 • Кредиторът (или кредитния посредник) трябва да ви предостави подходящи разяснения, които да ви помогнат да прецените доколко предлаганият договор за кредит съответства на вашите потребности и финансово състояние

Кредиторът (или кредитният посредник) ще ви даде пояснения относно преддоговорната информация, която ви е предоставена, както  и за предлаганите продукти и въздействието, което могат да окажат върху вас, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания.

 • Имате възможност да се запознаете с проектодоговора за кредит

Можете да поискате  да се запознаете предварително с проекта на договор за кредит и имате право да го получите без да заплащате такси. Но трябва да знаете, че  ако към към момента на поискването кредиторът не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, той може да откаже да предостави такъв екземпляр.

Нашият съвет (вместо заключение):

Дори и най-детайлната информация, няма да е от полза, ако не се запознаете внимателно с нея. Затова, прочетете внимателно предоставените ви документи, задавайте въпроси! Вземането на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит е и ваша отговорност!

Повече информация може да намерите в Закона за потребителския кредит