Лихвата представлява цената на привлечения капитал. Всъщност лихвата не се различава по нищо от цената на коя да е било стока или услуга от битово-ежедневен характер.

Размерът на лихвите в дадена икономика зависи от търсенето и предлагането на капитал в нейните рамки, както и от очакванията на участниците в икономическия живот относно перспективите за нейното развитие.

В най-общ план, предлагането на капитал в икономиката зависи от склонността към спестяване на хората и бизнеса. Ако предположим, че всички останали фактори в икономиката остават непроменени и ако спестяванията в икономиката се повишат, то лихвените проценти неминуемо ще паднат – по-голям размер на свободни средства ще се конкурира за същия размер на потенциални вложения. От друга страна, ако спестяванията намалеят, това най-вероятно ще доведе до обратната тенденция, а именно увеличение в лихвените нива – капиталът ще стане по-ограничен, което ще го направи и по-ценен. Както беше отбелязано, лихвените нива зависят и от търсенето на капитал. Увеличението в търсенето на капитал води до увеличение на лихвените проценти, а намалението на търсенето на капитал до намаление на лихвените проценти.

Нека предположим, че предлагането на капитал е константа, а очакванията на икономическите агенти относно техните доходи се подобряват, което пък от своя страна означава, че ще виждат повече смисъл в търсенето на форми за външно финансиране на техните инвестиционни идеи или потребление. Последното означава, че повече хора ще се състезават за получаването на дял от константния размер на акумулирания до този момент капитал, което ще доведе до ръст в неговата цена, т.е. лихвата. И обратно, ако перспективите пред икономиката са мрачни, това би довело до спад в търсенето на капитал, тъй като някои идеи за бизнес начинания ще станат нерентабилни, а пък домакинствата ще са по-склонни да отлагат своето потребление, докато средата не се подобри. В резултат на това, конкуренцията за на наличния капитал ще бъде по-ограничена, което ще доведе до спад в неговата цена.

В заключение: оптималният размер на лихвените проценти е този, който се определя от пазара, т.е. този който съответства на точното балансиране между размера на търсения и предлагания капитал в икономиката. Твърде високите лихвени равнища над тази равновесна стойност, ограничават ненужно икономическата активност, а пък твърде ниските – водят до нерационално и икономически-неефективно използване на ограничените ресурси.

Като практически съвет, освен да сравнява банковите оферти, потребителят е разумно да следи и икономическите новини, ако възнамерява да вземе значителен и дългосрочен заем. Ако виждате, че спестяванията в страната растат значително, а икономиката расте относително бавно, то може да очаквате, че лихвите по кредитите ще спаднат значително. Ако виждате, че спестяванията забавят своя ръст, а икономиката набира скорост, то може да очаквате, че лихвите по кредитите ще започнат да се покачват.